newheart

Leven door te Geloven/ Geloven in Verandering

 

Inleiding: Over het onderwerp ‘Leven door geloof’ wordt er normaal gezien gesproken in de context van geld. Soms zullen mensen misschien denken dat geloof iets te maken heeft met gebedsgenezingen. Maar ik ben er van overtuigd dat de zin ‘leven door geloof’ alles te maken heeft met veranderingen in het hart.

 

De profeet Jeremia heeft ons laten zien waarom wij alleen door geloof veranderingen in het leven en in het hart kunnen zien. In een van zijn voorbeelden zien wij dat het een probleem is dat alleen door God kan worden opgelost. Het is door het geloof dat wij ons hart en dat van onze kinderen/buren/vijand zullen zien veranderen.

  1. Het hart is onbetrouwbaar en onkenbaar.

 

Jeremia 17:1,9

1 Zonde en straf van Juda, De zonde van Juda is opgeschreven met een stift van ijzer, met een punt van diamant ingegrift op de schrijftafel van hun hart en op de horens van uw altaren. 9 Het hart van de mens is bedrieglijker dan alle andere dingen. Het is door en door slecht. Wie kan werkelijk weten wat er diep in zijn hart is?

 

Lukas 6:45
Net zo haalt een goed mens goede dingen tevoorschijn uit de goede voorraad in zijn hart. Maar een slecht mens haalt slechte dingen tevoorschijn uit de slechte voorraad in zijn hart. Want iemands woorden verraden wat er in zijn hart is.”

 

Is het gemakkelijk om te denken aan personen die je ontmoet hebt en die een hart van steen hadden? Personen die je diep hebben gekwetst? Misschien lijkt het alsof zij nooit kunnen veranderen en dat zij een verloren zaak zijn.

Heb je er ooit even over nagedacht dat jij misschien de persoon bent waar iemand momenteel aan denkt? Heb je ooit overwogen dat, op een moment, God dat over jou dacht of dit nog steeds over jou denkt?

De Bijbel is steeds duidelijk. We zijn zondaars, we zijn vijanden van God, we zijn moordenaars en overspeligen.

Ja, een ieder van jullie en ikzelf zijn ook moordenaars en overspeligen. We hebben meer van onszelf, onze kinderen, onze echtgenoot of van deze wereld gehouden dan dat we van God hielden. God heeft ons gemaakt, Hij geeft om ons. En toch hebben wij een minnares. Wij hebben een affaire en onze liefde gaat niet eerst en vooral naar God.

We hebben Gods zoon gehaat doordat we ongehoorzaam waren aan God. Onze zonden hebben Jezus gedood aan het kruis. Het waren onze zonden die Hem aan het kruis hebben genageld.

 

Kolossenzen 1:21
Ook met jullie is Hij vrienden geworden. Hij heeft al jullie schuld weggedaan. Vroeger leefden jullie vér bij God vandaan. Jullie waren vijanden van God door de slechte dingen die jullie deden.

 

Zie je, Paulus zegt dat we vijanden waren van God. Luister naar de beschrijving van onze harten in Romeinen 3.

 

Romeinen 3:11-18

Niemand leeft zoals God het wil, helemaal niemand. Niemand is verstandig. Niemand verlangt werkelijk naar God. Iedereen doet wat hij zelf wil. Niemand leeft zoals God het wil. Niemand doet iets goeds, helemaal niemand. Hun woorden brengen alleen maar dood en ellende. Ze liegen en bedriegen. Hun woorden lijken wel vergif. Ze vloeken en ze schelden. Ze staan altijd klaar om iemand te vermoorden. Overal laten ze een spoor van verwoesting en ellende achter. Ze weten niet hoe ze in vrede kunnen leven. Ze hebben geen enkel ontzag voor God.

 

Als ik naar de wereld kijk dan zie ik zoveel pijn, gebroken harten, gebroken relaties, haat, oorlog, terrorisme en personen waarvan misbruik wordt gemaakt. We leven in een slechte wereld vol van angst en onzekerheid. Het stroomt uit ieder mensenhart.

Je weet dat dit waar is en zelfs erger is dan dat ik het zonet beschreef. Het is een hopeloze situatie. Kijk terug naar de empathische uitspraken van Jeremia.

In hoofdstuk 17 vers 1, zegt hij dat hun slechte daden met een ijzeren pen staan neergeschreven in hun harten. Dat de ijzeren pen een diamanten punt heeft. Hij zegt dat hun harten zo hard zijn dat niets hen kan veranderen.

 

Het menselijk ras heeft een slechte geschiedenis: Stel dat je volgens een artikel uit de New York Times een oorlog definieert als “een actief conflict dat meer dan 1000 levens heeft gekost”, dan betekent dit dat de mensen in de afgelopen 3.400 jaar slechts 268 jaar of 8% van de tijd, in vrede hebben geleefd.

‘What Every Person Should Know About War’

 

Jeremia begon aan zijn leven als profeet toen hij nog maar een tiener was. Jeremia kende de geschiedenis van de tien noordelijke stammen van Israël, die brutaal in ballingschap werden gebracht door de Assyriërs.

 

Jeremia heeft 40 jaar als een profeet gediend en is waarschijnlijk gestorven voordat hij zijn 60ste levensjaar bereikte. God had deze jonge profeet de opdracht gegeven om aan Juda te vertellen dat zij ongehoorzaam waren geweest, waardoor zij net dezelfde discipline zouden ontvangen als Israël, 100 jaar eerder. Jeremia zag zeer weinig tot geen positieve tekenen dat zijn volk, Juda, de discipline van God zou accepteren en hun pijn zou minimaliseren door te doen wat hij [of Hij? – Jeremia of God?] zei. Jeremia begon zijn bediening minder dan 100 jaar na de val van het noordelijke koninkrijk van Israël. Stel je eens voor dat een van onze tieners een profeet was. Dit zou zijn alsof een tiener die vanuit het heden zou denken aan herinneringen vanuit de eerste wereldoorlog. En als die tiener Europa’s dreigende ondergang zou vergelijken met die van 100 jaar geleden.

 

Er zijn in de Bijbel twee boeken die gaan over Jeremia zijn bediening, namelijk het boek Jeremia en de Klaagliederen.

Kijk naar vers 4 van hoofdstuk 17: God is boos en hij denkt niet dat iets zijn boosheid kan wegnemen.

Maar we vinden terug dat niet alles verloren is. God is nog steeds trouw. God is nog steeds de God van hoop (Jer. 17:13) en God heeft een plan om Zijn mensen van hun zondige harten te redden.

Jeremia 23:5-6
Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE,

dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan.

Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen,

Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde.

In Zijn dagen zal Juda verlost worden

en Israël onbezorgd wonen.

Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal:

DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.

 

Indien we hier op terugkijken dan is het duidelijk dat Jeremia het over Jezus had. Hoe zou een verbannen, vervloekt, ongehoorzaam hart ooit de rechtvaardige wet van God kunnen vervullen?

Kijk opnieuw naar Jeremia 23:6. De gerechtigheid van het volk was deze, die uit David werd opgewekt. Deze Koning van God zou de vereiste gerechtigheid van Israël zijn.

Maar je herinnert je misschien dat de harten van de zondaars beschreven waren met een ijzeren stift met een diamanten punt (Jer. 17:1). Hoe zou deze rechtvaardige koning dit veranderen?

Luister naar het gebed van het volk: het gebed van berouw. Ze probeerden alleen maar om het onheil af te wenden. Hun harten waren niet veranderd. Ze gebruikten de juiste woorden maar hun harten vertrouwden God niet.

 

Jeremia 14:7-9

7 Ik antwoordde: “Heer, ik geef toe dat we inderdaad veel slechte dingen hebben gedaan. Maar doe toch alstublieft iets, vanwege uw eigen eer! Help ons, Heer, ook al hebben we heel veel verkeerd gedaan tegen U. 8 U bent de Redder van Israël. U heeft ons altijd geholpen in tijd van nood. Waarom zou U Zich dan nu op een afstand houden? Waarom zou U doen alsof U een reiziger bent, iemand die maar één nacht in het land blijft? 9 Waarom zou U doen alsof U niets doen kúnt? Alsof U een held bent die niet kan redden? U bent toch bij ons, Heer! Wij zijn uw eigen volk! Laat ons alstublieft niet in de steek!”

 

Maar God’s volk was te ver gegaan, hun ongehoorzaamheid was te groot. God luisterde niet meer naar hun gebeden: ze moesten in ballingschap gaan. Ze hadden al de vloeken van de wet van Mozes over zichzelf gebracht en niets zou dat veranderen. Als je het zorgvuldig leest, merk je de complete hopeloosheid.


God wou dat zijn oordeel als rechtvaardig aanvaard werd. Ze hadden moeten antwoorden met te zeggen dat God wijs was, en rechtvaardig, en dat ze zich zouden neerleggen bij Zijn genade, en in ballingschap gaan. Maar dat deden ze niet, toen niet en later niet, in feite konden ze niet.

 

Kun je de hopeloosheid bevatten? Accepteer het gewicht van uw schuld en zonde! Besef in welke toestand je je bevind. Als het zo erg niet was, waarom moest God dan Jezus zenden om voor ons te sterven? Er is geen andere weg dan te sterven, te sterven aan onszelf, ons kruis op te nemen en Jezus te volgen. Velen zullen Jezus zeggen dat ze Hem gevolgd hebben, en Hij zal zeggen: “Ga weg van mij, Ik heb je nooit gekend.”

 

Als het probleem zo erg is, laat me u vertellen hoe de oplossing ongelooflijk goed is!

 

Luister naar hoe God de situatie omschrijft.

 

  1. B) God onthulde Zijn plan, want God is betrouwbaar en kenbaar!


Jeremia 31:33
“Maar het nieuwe verbond dat Ik in die tijd met het volk Israël zal sluiten, zal anders zijn, zegt de Heer. Ik zal mijn wet niet meer in steen, maar in hun binnenste schrijven, in hun hart. En Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.”

 

God kan opnieuw iets in onze harten schrijven. Maar mensen moeten eerst inzien dat dit nuttig is en daarna moeten ze geloven dat dit mogelijk is. Jeremia heeft gebeden op basis van zijn geloof in Gods beloftes.

 

Hoe hopeloos het ook gesteld was met hun harten, God zou hun hart transplanteren. Ze hadden een nieuw hart nodig.

 

Ezechiel was een profeet gelijktijdig met Jeremia en Daniel, nadat de eerste golf van ballingen onderweg was. De Joden die gevangen genomen waren en gedeporteerd naar Babylon werd gezegd om daar te blijven, om hun leven te leven in ballingschap en om Babylon te laten gedijen. Ze waren gezegd om het meeste te maken van de toestand en om niet te trachten zich eraan te onttrekken. Ze hadden duidelijke richtlijnen: leer om van God te houden en dus om Hem te gehoorzamen. En nu betekende dat om in ballingschap te leven. Maar ze werden niet weggezonden zonder hoop! Jeremia, Daniel en Ezechiel kregen elk een boodschap van hoop. En de boodschap was dat God uw hart kan en zal veranderen. God zal met je leven! God zal je heilig maken zodat Hij met je kan leven en jij kan met Hem leven in gehoorzaamheid.

 

Kijk naar Ezechiel en zie zijn belofte. Luister naar het hart van onze God. Hij wil ons hoop geven. Hij wil de Israëlieten hoop geven en zeggen jullie stoute, ongehoorzame kinderen, met uw verslaving aan ongehoorzaamheid: ik zal je helpen, ik zal je hart veranderen.

Heb vertrouwen in God. Heb geloof in God. Laat uw ziel deze bijbelteksten horen met hoop en de verwachting van verandering. Wens dit voor uw eigen hart! Smacht ernaar voor het hart van uw geliefde. Verlang ernaar voor het hart van uw kinderen. Geloof dat God dit kan doen voor uw vijanden. Behandel uw vijand verlangende dat God bij machte is en bereid is om dit te doen voor uw vijand zodat onze vijand onze broeder wordt. De terrorist, de pedofiel, de verkrachter, de moordenaar heeft niets erger gedaan dan jij of ik. God niet liefhebben, God niet volledig gehoorzamen, leven alsof God onbelangrijk is, dat is de ergste zonde, en wij allen hebben dat gedaan. Wij allen zijn de ergste zondaars. Wij allen hebben deze boodschap van redding en hoop nodig, evenveel als onze vijanden. Dus vertrouw met mij op God dat deze beloften mogelijk zijn.

 

Ezk 11:19 – 21

19 Ik zal hun hart veranderen. Daardoor zullen ze Mij weer met hun hele hart willen dienen. Ik zal hun een nieuwe geest geven. Hun hart dat zo hard en zo koud is als steen, zal Ik uit hen weghalen. En Ik zal hun een warm, zacht hart geven. 20 Dan zullen ze met hun hele hart willen gehoorzamen aan mijn wetten en leefregels. Ze zullen mijn volk zijn en Ik zal hun God zijn. 21 Maar mensen die liever de afgoden aanbidden, zal Ik hun verdiende straf geven, zegt de Heer.”

Ezk 36:26 – 27

26 Ik zal jullie een nieuw hart geven. Ik zal een nieuwe geest in jullie leggen. Jullie eigen hart, dat zo hard en zo koud is als steen, zal Ik uit jullie weghalen. En dan zal Ik jullie een warm, zacht hart geven. 27 Ik zal mijn Geest in jullie binnenste leggen. Dan zullen jullie leven zoals Ik het wil. Jullie zullen je aan mijn wetten en leefregels houden.

 

 

Heb 8:10 – 12

10 Maar het nieuwe verbond dat Ik later zal sluiten, zal anders zijn: Ik zal mijn wet niet meer in steen, maar in hun binnenste schrijven, in hun hart. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 11 Dan zullen ze elkaar niet meer hoeven te leren wie Ik ben. Want iedereen, van hoog tot laag, zal Mij kennen. 12 Ik zal al hun ongehoorzaamheid vergeven. Ik zal er zelfs niet meer aan denken.”

 

Heb 10:14 – 18

14 Want door één offer heeft Hij de mensen die door Hem bij God mogen horen, ook volmaakt gemaakt. 15 Ook de Heilige Geest heeft daarover gesproken. Want vroeger heeft Hij gezegd: 16 “De Heer zegt: Dit is het verbond dat Ik later met hen zal sluiten: Ik zal mijn wet in hun binnenste schrijven, in hun hart en in hun verstand. 17 En Ik zal niet meer denken aan alles waarin ze Mij ongehoorzaam zijn geweest.” 18 Als dan nu alles helemaal vergeven is, is er verder geen offer voor de ongehoorzaamheid meer nodig.

One thought on “Leven Door Geloof Preek VEG Paulus Genk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s