Jaarverslag/ Last Newsletter of 2017

Nederlandse vertaling onderaan

Dear friends,

This year has brought extraordinary changes to our lives. We’ve joined the Belgian Evangelical Mission as full time missionaries immersed in a rewarding ministry equipping and encouraging Belgian Christians in their faith and witness by managing the mission bookstore in Genk, Belgium. We are the only Christian bookstore in this Flemish province of 865,000 people.

We love selecting books and Bibles with people, listening to their stories and questions and helping them find answers–sometimes over a cup of the delicious coffee we give to customers and sometimes stopping to pray with them about their struggles. We love it when a young man comes into the store asking for something that will help explain Jesus and the Bible to his friend, and when a grandfather takes an hour searching for the perfect books for his grandchildren. We love it when people sign up for Bible studies and workshops that we offer in the store. We’ve had local authors do book signings and young Christians play live music in the store. It’s been an amazing and blessed first few months. We have many plans and hopes for the coming year.

And what a privilege it is to travel to the different churches in our Limburg province most Sundays with a book table and sometimes a sermon, meeting and encouraging these small groups of Christians gathering as the Body of Christ.

99% of Belgians don’t have a relationship with our Lord Jesus Christ, and God put it on our hearts many years ago to do what we could to encourage the believers here to stand strong in their faith and actively evangelise their friends and families. We’ve been doing that especially with teenagers and young adults since we moved to Belgium in 2013.

Transitioning to this new ministry has not been an easy process, but we have seen God faithfully supply the help we needed at the right moment. It’s no exaggeration to say that at least 100 people helped in some way to renovate the building that houses the store and our apartment, helped with the move, helped with inputting every item in the store into the new computer system that links the 4 BEM bookstores (ongoing), provided money, talent, training, travel, prayers and encouragement every step of the way. We literally could not have done it without them.

Two challenges stretch us every day: operating everything to do with the store and ministry in Dutch–especially the accounting, etc–and being away from our children and grandchildren. Our Daniel and his wife Samantha and our 3 grandchildren Kegan, Rowan and Emberlynn, live on the east coast of the USA where Daniel is in the US Navy. Our daughters Emily and husband Ben, Wendy and husband James and Bethany and husband Ben all live in Sheffield, England where we lived for 12+ years before we came to Belgium. Bethany gave birth on 20 December to her first child, Luna Rose, and we will go to see them on 6 January after the inventory in the store is done.

We have confidence that we are where God wants us, despite the challenges. We are still in the support-building phase of our missions work; our monthly supporters to date have pledged about half of the financial support that the BEM requires of us. We need friends to commit to giving the other half, about €1,000/month. Would you please consider a gift to enable us to keep this ministry going? (https://zendingsbode.org/donate/) Even if you’re not able to help financially, would you please pray regularly for us and especially for the Belgian Christians? Would you come and visit us and them so they can meet you face-to-face and build a relationship that will help them get through the hard times of being a 1% minority in this spiritually dark place?

On the surface, Belgium is a beautiful, peaceful, safe, well-educated, culturally rich country–so ‘perfect’ that people are blind to their need for God. Spiritually, people are sick, starving and in desperate need. Please open your heart to how God wants you to respond to the need.

May 2018 be a year of open doors, open hearts and minds, and receiving more of God’s amazing grace, peace and joy for you and your loved ones.

With love and gratitude,

William and Lyssa Bode


Het einde van het Jaar in het Nederlands

Lieve vrienden,

Dit jaar heeft buitengewone veranderingen met zich meegebracht in ons leven. We zijn als voltijdse zendelingen deel gaan uitmaken van de Belgische Evangelische Zending door de boekenwinkel “Het Goede Boek” te gaan beheren in Genk. We zijn nu volledig ondergedompeld in deze bediening die Belgische christenen toerust en aanmoedigt in hun geloof en getuigenis. Dit is de enige Christelijke boekenwinkel in deze provincie met 865.000 inwoners.

We houden ervan om samen met mensen boeken en Bijbels uit te kiezen, naar hun verhalen en vragen te luisteren en hen te helpen om antwoorden te vinden – soms tijdens het drinken van een heerlijke tas koffie die we aan onze klanten aanbieden en soms door samen met hen te bidden voor hun worstelingen. We vinden het fantastisch wanneer een jongeman de winkel binnenkomt en vraagt naar iets wat hem kan helpen om de Bijbel en het verhaal van Jezus aan zijn vriend uit te leggen, en wanneer een grootvader een uur lang zoekt naar de perfecte boeken voor zijn kleinkinderen. We houden ervan wanneer mensen zich aanmelden voor Bijbelstudies en workshops die we aanbieden in de winkel. Zo zijn er lokale auteurs hun boeken komen signeren en hebben jonge christenen live muziek gespeeld in de winkel. Het waren twee geweldige en gezegende eerste maanden. We hebben veel plannen en hoop voor het komende jaar.

En wat een voorrecht het is om de meeste zondagen af te mogen reizen naar de verschillende kerken in onze Limburgse provincie om een boekentafel te presenteren en soms de preek te voorzien, waardoor we deze kleine groepen van christenen, die zich verzamelen als het lichaam van Christus, mogen ontmoeten en bemoedigen.

99% van de Belgen heeft geen relatie met onze Heer Jezus Christus, en God heeft vele jaren geleden het verlangen in onze harten gelegd om er alles aan te doen wat we kunnen om de gelovigen in België aan te moedigen om standvastig te blijven in hun geloof en actief te evangeliseren bij hun vrienden en familieleden. Wij doen dit vooral met tieners en jongvolwassenen sinds we in 2013 naar België zijn verhuisd.

De overgang naar deze nieuwe bediening was geen eenvoudig proces, maar we hebben gezien dat God op het juiste moment trouw de hulp heeft geboden die we nodig hadden. We overdrijven niet wanneer we zeggen dat minstens 100 mensen op de een of andere manier een bijdrage hebben geleverd. Dit door te helpen met de renovatie van ons appartement en het gebouw waarin de winkel nu gevestigd is, de verhuis, het invoeren van elk artikel dat in de winkel staat in het nieuwe computersysteem dat de 4 BEM-boekwinkels met elkaar verbindt (lopend), het voorzien van geld, talent, training, reizen, gebed en bemoedigingen. Zonder hen hadden we het absoluut niet kunnen doen.

Twee uitdagingen houden ons iedere dag bezig: aan alles werken wat met de winkel te maken heeft en de bediening in het Nederlands, in het bijzonder de boekhouding en dergelijke – en ver weg zijn van onze kinderen en kleinkinderen. Onze zoon Daniel, zijn vrouw Samantha en onze 3 kleinkinderen Kegan, Rowan en Emberlynn wonen aan de oostkust van de V.S., waar Daniel werkt bij de Amerikaanse marine. Onze dochters Emily en haar echtgenoot Ben, Wendy en haar echtgenoot James en Bethany en haar echtgenoot Ben wonen allemaal in Sheffield, Engeland, waar wij meer dan 12 jaar hebben gewoond voordat we naar België kwamen. Bethany was bevallen op 20 december van haar eerste kind, Luna Rose, en we gaan hen bezoeken op 6 januari wanneer de inventaris van de winkel klaar is.

We hebben er vertrouwen in dat we op de plek zijn waar God ons wil hebben, ondanks de uitdagingen. In ons zendingswerk zitten we nog steeds in de fase waarbij we ondersteuning moeten opbouwen. Onze maandelijkse supporters hebben tot nu toe ongeveer de helft van de financiële steun geboden die de BEM van ons eist. We hebben vrienden nodig om de andere helft te geven, ongeveer €1.000 per maand. Zou je alstublieft een gift overwegen om ons in staat te stellen om deze bediening te behouden? (https://zendingsbode.org/donate/) Zelfs als u niet in staat bent om financieel te helpen, zou u dan alstublieft regelmatig voor ons en vooral voor de Belgische christenen willen bidden?

Op het eerste gezicht lijkt België een mooi, vredig, veilig, goed opgeleid, cultureel rijk land – zo ‘perfect’ dat mensen blind zijn voor hun behoefte aan God. Geestelijk gezien zijn mensen ziek, uitgehongerd en in nood. Open alstublieft uw hart voor hoe God wil dat u op deze behoefte reageert.

Moge 2018 een jaar van open deuren, open harten en gedachten zijn, waarin jij en je geliefden meer van Gods verbazingwekkende genade, vrede en vreugde mogen ervaren.

Met liefde en dankbaarheid,

William en Lyssa Bode

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s