20/20 Vision (EN) (NL)

Changes. Challenges. Chances. Characteristics of our last few months.

2019 marks the 100-year anniversary of our mission organization, the Belgian Evangelical Mission. We’ve celebrated by re-strategizing and re-focussing on how best now to reach Belgians for Jesus Christ. We’ve also adopted a new name, VIANOVA, which means a new way. Our vision is to see a thriving movement of integrated communities of disciples of Jesus throughout Belgium.

In March, the mission directors asked William to lead a small team in coming up with a new way to go forward with the book ministry, which has in recent years consisted of a web shop, 2 French-language bookstores and 4 Dutch-language bookstores, spread over the country. God directed the team and enabled us to put together a business plan which the directors have this month accepted. William is now the commercial coordinator for the mission, supported by and working with Jona, the commercial finance officer and Willy, the French-language development officer. Together we will work to implement the following mandates:

  1. Run a successful business that sells Christian books (and other materials) to Christians (and churches and Christian organizations);
  2. Represent VIANOVA to the churches, discipling, training, networking, encouraging and recruiting for the mission and to help fund the activities of the mission.
  3. Influence thinking in Europe through book sales, publishing, translation and being a model by our way of being.
  4. To unify VIANOVA’s ministry in Brussels, Wallonia and Flanders by being one business and ministry.

This is an exciting and challenging role for William. We had settled in well to the bookstore ministry in Genk, using it as a wonderful base to disciple followers of Jesus and reach people throughout our province Limburg. We thought we would happily serve here the rest of our lives, living above the bookstore. Perhaps you remember and helped with our transition here less than 2 years ago. We have experienced God’s faithfulness through all of you in many ways. And now He has revealed some of the next steps in service.

This new role necessitates living more centrally in Belgium. We will need to work regularly from our mission’s new headquarters at the edge of Brussels, near Zaventem, plus in the stores in Leuven and Brussels, while still helping in the Genk store, visiting the Kortrijk and Liege stores and Gent area book ministry. Thankfully, God is supplying new workers for the Genk store who are now in the process of joining VIANOVA and who will most likely before the end of this year move into the apartment above the store (where we now live). We are beginning to look for an apartment in the Brussels area, close to public transportation. We really need God to provide because our income (100% donations from supporting friends) is very low and this presents great difficulty when trying to rent.

We also need to learn French. God has very often provided friends to translate during meetings with our French-speaking colleagues, but we see that we must be able to understand and communicate in French ourselves.

So you can see the human impossibility of these new challenges. Thankfully, nothing is impossible with God, who will faithfully enable us to do what He has called us to do. Change isn’t easy, for us or for our friends who may feel left behind. We have faithful colleagues in VIANOVA and a wonderful support system in Limburg.

Now we have to find a new church, new place to live and new way of reaching Belgians for Jesus and discipling believers.

Will you join us in asking God to continue to guide us, opening the right doors at the right time? Will you help us practically by helping us find an apartment or with the move? Are you able to help us financially with a one-time gift or with monthly support? Will you consider using your skills and passion for Jesus to serve part-time or full-time with VIANOVA? We need you.

For the glory of Jesus,

William and Lyssa Bode

(NL) Veranderingen. Uitdagingen. Mogelijkheden. Kenmerken van onze laatste paar maanden.

2019 markeert het 100-jarig jubileum van onze zendingsorganisatie, de Belgische Evangelische Zending. We hebben gevierd door opnieuw te strategiseren en ons opnieuw te concentreren op de vraag hoe we Belgen het beste kunnen bereiken voor Jezus Christus. We hebben ook een nieuwe naam aangenomen, VIANOVA, en ons doel is om “een florerende beweging van geïntegreerde gemeenschappen van discipelen van Jezus over heel België” te zien.

In maart vroeg de directieraad aan William om een klein team te leiden voor het bedenken van een nieuwe manier om verder te gaan met literatuurbediening. Deze bediening bestond de afgelopen jaren uit een webshop, twee Franstalige boekenwinkels en vier Nederlandstalige boekenwinkels, verspreid over het land. God leidde het team en stelde ons in staat om een businessplan samen te stellen dat de directeurs deze maand hebben aanvaard. William is nu de commerciële coördinator van deze bediening, ondersteund door en samenwerkend met Jona, de commercieel finance officer en Willy, de Franstalige development officer. Samen zullen we werken aan de uitvoering van de volgende mandaten:

  1. Een succesvol bedrijf uitbaten dat christelijke boeken (en andere materialen) verkoopt aan christenen, kerken en christelijke organisaties.
  2. VIANOVA vertegenwoordigen in de kerken. Het bedrijf heeft ook als doel om discipelen te maken, op te leiden, te netwerken, aan te moedigen, te rekruteren voor de zending en om de activiteiten van VIANOVA te financieren.
  3. Beïnvloed het denken in Europa via boekenverkoop, uitgeven, vertaling, en door een voorbeeld te zijn.
  4. Brussel, Wallonië en Vlaanderen verenigen door één bedrijf en bediening te zijn.

Dit is een spannende en uitdagende rol voor William. We waren zo blij in de boekenwinkel in Genk en gebruikten het als een prachtige basis om volgelingen van Jezus te vormen en mensen in heel onze provincie Limburg te bereiken. We dachten dat we hier de rest van ons leven graag zouden dienen en boven de boekhandel leven. Misschien herinner je je het nog of heb je geholpen met onze verhuis 2 jaar geleden. We hebben Gods trouw door heel veel manieren ervaren. En nu heeft Hij enkele van de volgende stappen in dienst bekendgemaakt.

Deze nieuwe functie maakt het noodzakelijk om meer centraal in België te wonen. We zullen regelmatig moeten werken vanuit het nieuwe hoofdkantoor van onze bediening aan de rand van Brussel, in de buurt van Zaventem, plus in de winkels in Leuven en Brussel. Terwijl helpen we nog steeds de winkel in Genk en zullen we regelmatig een bezoek brengen aan de Kortrijkse en Luikse winkels en het Gentse gebieds bediening. Gelukkig levert God nieuwe werkers voor Genk die nu aan het toetreden zijn tot VIANOVA en die waarschijnlijk voor het einde van dit jaar naar het appartement boven de winkel gaan verhuizen (waar we nu wonen). We zijn op zoek naar een appartement in de omgeving van Brussel, dicht bij het openbaar vervoer. We hebben God echt nodig om te voorzien omdat ons inkomen (100% donaties van vrienden die steun geven) erg laag is en dit levert grote problemen op bij het verhuren.

We moeten ook Frans leren. God heeft heel vaak vrienden gegeven om te vertalen tijdens vergaderingen met onze Franstalige collega’s, maar we zien in dat we zelf in het Frans moeten kunnen communiceren.

Dus je kunt de menselijke onmogelijkheid van deze nieuwe uitdagingen zien. Gelukkig is niets onmogelijk met God, die ons getrouw in staat zal stellen om te doen wat Hij ons heeft geroepen om te doen. Verandering is niet gemakkelijk, voor ons of voor onze vrienden die zich misschien achtergelaten voelen. We hebben trouwe collega’s in VIANOVA en een prachtige achterban in Limburg. Nu moeten we op zoek naar een nieuwe kerk, een nieuwe woonplek, en een nieuwe manier om Belgen voor Jezus te bereiken en te vormen.

Aub vraag God dat Hij met ons zal blijven, ons zal leiden, en de juiste deuren zal openen op het juiste moment. Wilt u ons praktisch helpen door ons te helpen een appartement te vinden of met de verhuizing? Kunt u ons financieel helpen met een eenmalige donatie of met maandelijkse ondersteuning? Overweegt u het om uw vaardigheden en passie voor Jezus te gebruiken om part-time of full-time te dienen met VIANOVA? We hebben u nodig.

Voor de glorie van Jezus,

William en Lyssa Bode


From our Mission Directors about us.

http://tiny.cc/ZendingsBode

From us about us. 🙂

http://tiny.cc/News_Bodes2 thoughts on “Important News

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s